تگ - تحلیل قوانین پردازش تصاویر برای تعیین روند فراگیر